HARMÓNIA
Súkromné detské jasle
Slnečná 34, Banská Bystrica
jasleharmonia@gmail.com
+421 917 357 664

História

Láska k deťom a presvedčenie, že starostlivosť a výchova venovaná deťom v ich najútlejšom veku sú základné piliere, od ktorých sa odvíja ich ďalšie žitie a pôsobenie v staršom veku a dospelosti, ako aj snaha, dať deťom tú najlepšiu starostlivosť, opateru a výchovu, ktorú len sme schopné poskytnúť, to boli základné myšlienky, ktoré nás viedli a nakoniec dali naše sily dokopy.
Hľadali sme formu, ako tieto naše myšlienky môžeme zrealizovať, ako poskytnúť deťom to najlepšie pre ich štart do života. 1. februára 2008 sme otvorili súkromné detské jasle; HARMÓNIA – ako výsledok nášho presvedčenia, nadšenia pre dobrú vec, odhodlania a tiež nemalého úsilia a snaženia.


Súčasnosť

Každý z nás má svoj osud vo vlastných rukách. Len na nás, jednotlivcoch, záleží, ako bude vyzerať náš život. Naše deti si berú od nás príklad, sme pre nich vzorom, vo všetkom sa nás snažia napodobňovať. K čomu ich vedieme a vychovávame, také sú.

Náš zámer:

Vyplýva už z názvu našich súkromných detských jaslí - HARMÓNIA – t. j. snaha vytvoriť pre deti prostredie plné lásky, harmónie, pohody a spokojnosti. Miesto, plné života, kde počuť srdečný a radostný smiech šťastných a spokojných detí.

Ciele, ktoré chceme dosiahnuť:

 • viesť a vychovávať deti tak, aby sa z nich stali plnohodnotné ľudské bytosti, ktoré zodpovedne a vedome pristupujú k životu
 • objaviť a začať rozvíjať schopnosti a hodnoty, ktoré si každé dieťa nesie v sebe a ktoré sú len jemu vlastné
 • primerane veku dieťaťa postupovať pri výchove od stupňa, ktorý bol plne prežitý a pochopený, pomaličky ich viesť stupeň po stupni k stále vyššiemu poznaniu

Cesty, ako to chceme dosiahnuť:

Vychádzať z prirodzených potrieb a zvyklostí detí, na základe citlivého a individuálneho prístupu ku každému dieťaťu sa zamerať na:
 • rozvíjanie vnímania a prežívania citom
 • rozvíjanie dobrých vlastností, schopností a tvorivosti u detí
 • rozvíjanie cností
 • výchova k dobru, láske, spravodlivosti a čistote vo všetkom konaní
 • výchova na základe príkladov a nie príkazov a zákazov
 • rozvíjanie nazerania na svet v logických súvislostiach
 • náuka o prírodných zákonoch, príčinách a dôsledkoch
 • výchova k zdravému životnému štýlu

Budúcnosť

V záujme vytvorenia, čo najlepších podmienok pre harmonické fungovanie našich detských jaslí by sme radi aktívne spolupracovali s rodičmi. Uvítame každú pripomienku a dobre mienenú radu, ktorá povedie k zlepšeniu našej práce a tým prispeje k väčšej spokojnosti detí i rodičov.
V závislosti od záujmu rodičov plánujeme rozšíriť naše služby o:

 • zvoz detí do nášho zariadenia a rozvoz detí domov
 • zabezpečiť celodenné stravovanie s použitím biopotravín
 • organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových a zábavných podujatí pre deti, aj pre rodičov s deťmi
 • aktivity pre deti počas prázdnin a víkendov